Appassionato mov. III – Heike Quarto –
(Daron Hagen)

Appassionato Mov. Ⅲ – Heike Quarto – (composed by Daron Aric Hagen)

Performed by Duo YUMENO
Yoko Reikano Kimura, koto
Hikaru Tamaki, violoncello

Recorded live at Jiyu-gakuen, Myonichi-kan Auditorium, Tokyo (June 22, 2019)
Commissioned and premiered by Duo YUMENO (2015)