Japanese Instrument Ensemble
Gazoku-Shikyo
(Kaoru Wada)


Gazoku-Shikyo (composed by Kaoru Wada)

Sachiko Yoshihara, koto
Kyoko Someya, 17-string koto
Yoko Reikano Kimura, shamisen
Kenji Yamaguchi, shakuhachi

Recorded by Traditional Music Digital Library, Senzoku Gakuen College of Music