Frolicking With the Birds
(Marty Regan)

Frolicking With the Birds (composed by Marty Regan)

Directed and choreographed by Anna Tsuri Etsuko
Yusaku Komori, dance
Performed by Duo YUMENO
Yoko Reikano Kimura, koto
Hikaru Tamaki, cello

TMH dance event in New York (2015)