Banshiki-cho for solo sangen Mov. Ⅰ
(Kin’ichi Nakanoshima)


Banshiki-chō for solo shamisen, Mov. Ⅰ (composed by Kin’ichi Nakanoshima) 

Yoko Reikano Kimura, sangen (shamisen)
Recorded by Traditional Digital Music Library, Senzoku Gakuen College of Music